AlfaNum okuplja tim eksperata koji nastoji da približi svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. AlfaNum je u dosadašnjem periodu jedini koji je realizovao softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Pored govornih tehnologija, AlfaNum se bavi i razvojem i implementacijom pozivnih centara, informacionih centara i baza podataka.

Ako razmišljate o unapređenju svog sistema korišćenjem savremenih govornih tehnologija, ili Vam je potrebna neka druga stručna usluga, slobodno nam se obratite. Poverenje koje nam ukažete ispoštovaćemo do kraja.

NAPOMENA: prikazane uređaje ne prodajemo pojedinačno, samo u sklopu naših gotovih sistema.

 

Šta je...

ACD

Automatic Call Distribution - Automatska distribucija poziva u telefoniji podrazumeva proces raspodele dolaznih poziva na jednu ili više grupa uređaja koje opslužuju agenti. ACD sistemi se uglavnom sreću u organizacijama koje opslužuju veliki broj poziva od strane pozivalaca koji nemaju potrebu da komuniciraju sa tačno određenom osobom, nego žele da njihov poziv bude opslužen što je pre moguće.

ASR

Automatic Speech Recognition - Automatsko prepoznavanje govora podrazumeva proces prepoznavanja izgovorenih reči pozivaoca od strane (telefonskog) sistema. U telefonskim sistemima intenzivno se koristi za komunikaciju sa IVR sistemima umesto ili uz unos sa tastature telefona.

Asterisk

Asterisk je softverska implementacija telefonske kućne centrale (PBX) kreirana od strane Mark Spencera iz kompanije Digium. Asterisk je vodeći svetski open source engine i aplikativni alat za telefoniju. Asterisk obuhvata sve klasične i napredne funkcije telefonske centrale i podrzava sve aktuelne protokole za signalizaciju, kodovanje govora i prenos podataka.

BRI

Basic Rate Interface - Bazni ISDN interfejs je servis javne telefonske mreže namenjen prvenstveno fizičkim licima i malim preduzećima. Obuhvata dva 64kbps B kanala za prenos govora i podataka i 16kbps D kanal za signalizaciju, sve preko standardne telefonske parice.

Call Queue

Red čekanja obuhvata dolazne pozive koji ulaze u red i čekaju da budu opsluženi, članove reda koji predstavljaju uređaje ili agente koji opslužuju pozive, strategiju opsluživanja i raspodele dolaznih poziva na članove, muziku ili drugi zvučni zapis koji se pušta pozivaocima dok čekaju i saopštenja za pozivaoce i članove reda.

CRM

Customer Relationship Management - Upravljanje odnosa sa korisnicima predstavlja procese koje preduzeće koristi da bi pratilo i organizovalo kontakte sa svojim trenutnim i potencijalnim klijentima. CRM softver se koristi kao podrška ovim procesima putem unosa, po pravilu centralizovanog skladištenja i pristupa podacima o korisnicima iz raznih organizacionih odseka preduzeća.

DTMF

Dual-Tone Multi-Frequency - Dvotonska multi-frekvencijska signalizacija je oblik telekomunikacione signalizacije u čujnom opsegu preko (analognih) linija koja se koristi između telefonskih i ostalih telekomunikacionih uređaja i telefonske centrale.

GNU GPL

GNU General Public License - naširoko korišćena licenca za slobodan softver originalno pisana za GNU projekat. GPL je najpoznatiji primer jake copyleft licence koja zahteva da se svaka redistribucija proizvoda, u izmenjenom ili originalnom stanju vrši pod istom copyleft licencom. Ova filozofija daje korisniku prava na izmenu i redistribuciju slobodnog softvera i obezbeđuje da se osobina slobodnog softvera zadržava kako se softver dalje širi među korisnicima.

IAX

Inter-Asterisk eXchange - protokol proistekao iz Asterisk platforme podržan od strane većeg broja softswitcheva i PBX platformi. Koristi se za VoIP konekcije između servera, kao i za klijent-server komunikaciju. Termin IAX se danas najčešće odnosi na drugu iteraciju protokola: IAX2.

ISDN

Integrated Services Digital Network - Digitalna mreža integrisanih servisa predstavlja digitalnu telekomunikacionu mrežu sa integrisanom komutacijom kola za prenos glasa ili podataka i komutacijom paketa za prenos podataka, u inkrementima od 64kbps preko standardne telefonske parice. Obezbeđuje bolji kvalitet prenosa glasa i raznovrsne servise prenosom podataka. U zavisnosti od kapaciteta deli se na interfejse baznog i primarnog kvaliteta.

IVR

Interactive Voice Response je interaktivna tehnologija koja omogućava računarskom sistemu da detektuje glasovni unos ili unos putem tastature telefona koja se naširoko koristi u telekomunikacijama. IVR sistemi omogućuju pozivaocima pristup bazi podataka preduzeća preko DTMF cifara ili prepoznavanja govora uz uputstva preko unapred snimljenih ili dinamički formiranih govornih poruka. U skorije vreme izrazom IVR obuhvataju se i klasični Automated Attendant sistemi koji podrazumevaju tehnologiju pružanja informacija govornim porukama ili prebacivanja veze putem govornih menija.

Logovanje Agenta: standardno

Standardno logovanje agenta za opsluživanje reda čekanja podrazumeva unos agentskog broja i šifre od strane agenta, posle čega je agentski aparat u radnom režimu, što znači da se agentu može pustiti predefinisana muzika, a zvučni signal obaveštava agenta da ima poziv na vezi. Agent prekida vezu pritiskom na taster. Opisana procedura ne zahteva od agenta da diže i spušta slušalicu i dolazeci poziv ne uzrokuje alarm na aparatu. Spuštanjem slušalice agent je odlogovan. Ovakav način rada zahteva naglavne slušalice sa mikrofonom.

Logovanje Agenta: callback

Callback logovanje agenta za opsluživanje reda čekanja podrazumeva unos agentskog broja, šifre i broja lokala uređaja na koji agent želi primati pozive, posle čega agent može spustiti slušalicu. Pozivi iz reda čekanja uzrokovaće alarm na uređaju, kao i pri normalnom korišćenju telefona, agent odgovara na pozive podizanjem slušalice, prekida ih spuštanjem iste. Da bi se agent odlogovao, mora uneti svoj broj i lozinku, bez broja lokala.

LTS

Long Term Support - Produženo vreme podrške odnosi se, u konkretnom slučaju, na Server ediciju Ubuntu Linuxa. LTS verzija servera dobija podršku na 5 godina od dana objavljivanja, što je izuzetno pogodno za produkcione sisteme. Aktuelna LTS verzija je Ubuntu Server 12.04.

PBX

Private Branch Exchange - kućna centrala, predstavlja telefonsku centralu koja opslužuje određeno preduzeće ili domaćinstvo. Povezuje skup uređaja (lokala) u okviru organizacije ili domaćinstva između sebe i na javnu telefonsku mrežu. Omogućuje komunikaciju između lokala bez troškova prema telekomunikacionom operateru.

PRI

Primary Rate Interface - Primarni ISDN interfejs je servis javne telefonske mreže prvenstveno namenjen preduzećima sa velikim telefonskim saobraćajem. U Evropi obuhvata 30 64kbps B kanala za prenos govora i podataka i jedan 64kbps D kanal za signalizaciju, sve preko standardne telefonske parice.

Signalizacija

Signalizacija predstavlja razmenu informacija u okviru telekomunikacione mreže sa ciljem uspostavljanja i kontrole komunikacionog kanala i upravljanja mrežom.

SIP

Session Initiation Protocol - Protokol za inicijaciju sesije je signalizacioni protokol koji se koristi za uspostavljanje i prekidanje multimedijalnih komunikacionih sesija, kao što su telefonski i video poziv preko Interneta. Može se koristiti za kreiranje, modifikovanje i prekidanje sesija koje se sastoje iz jednog ili više medijskih tokova između dva ili više učesnika u sesiji.

Softphone

Softphone je softver (program) za ostvarivanje telefonskih poziva preko IP protokola (Interneta) koristeći računar opšte namene, nasuprot korišćenju namenskog hardvera. Podrazumeva korišćenje slušalica sa mikrofonom povezane na audio kartu računara. X-Lite spada u grupu najpopularnijih besplatnih softphone-ova.

Telemarketing

Telemarketing je metod direktnog marketinga u kome prodavac iziskuje od potencijalnog kupca da kupi proizvod ili uslugu, bilo preko telefona, bilo putem naknadnog sastanka ili web konferencije koja se zakazuje za vreme poziva. Telemarketing takođe uključuje i unapred snimljene reklamne poruke koje automatski sistemi za pozivanje puštaju prilikom uspostavljanja veze.

TTS

Text To Speech - Konverzija teksta u govor, odnosi se na metode kojima hardverski ili softverski sistemi tekstualni sadržaj pretvaraju u razumljiv govor. Proces se naziva i sinteza govora.

VoIP

Voice over Internet Protocol - glas preko Internet protokola, izraz koji opisuje skup transmisionih tehnologija za ostvarivanje komunikacije glasom preko IP mreža kao što je Internet ili druge mreže bazirane na komutaciji paketa. VoIP sistemi obuhvataju protokole za kontrolu sesije koji služe za uspostavljanje i prekidanje poziva, kao i audio kodeke koji koduju govor omogućujući prenos govora preko IP mreze u formi digitalnog audia.